Наименование на учебната дисциплината

Вид – З, И, Ф

семестър

ECTS  кредити

Лекции

Сем. занятия

Практически упражнения

Получаване и стабилност на дисперсни системи

още, още

з

1

6

45

0

45

Диференциални уравнения и приложенията им във физиката и химията

още

з

1

6

45

30

0

Физични основи на корпускулярните микро и нано технологии

още

з

1

6

45

0

45

Полупроводници и полупроводникови наноструктури

още

з

2

5

45

0

15

Химични методи за получаване на наночастици и модифициране на повърхностите им

още

з

2

4

30

0

15

Магнетизъм и магнитни наночастици

още, още

з

2

5

45

0

15

Хибридни материриали и нанокомпозити

още, още, още

з

3

5

30

0

15

Обща и неорганична химия*

още

и

1

6

45

0

30

Плазмоника

още

и

1

4

30

15

 

Физика на твърдото тяло*#

още

и

1

4

45

0

0

Електронни елементи и вериги*#

още

и

1

3

0

0

30

Основи на радиоелектрониката*#

още

и

1

5

60

0

0

Принципи и основни операции на планарната технология

още

и

1

4

30

0

15

Акустични, оптични и полупроводникови сензори

още

и

1

4

30

0

15

Квантова механика*#

още

и

1

5

30

30

0

Емулгатори, пеностабилизатори и умокрители

още

и

2

5

30

0

30

Експериментални методи във физиката на твърдото тяло*#

още

и

2

6

45

0

30

Лабораторен практикум Електронни устройства*#

и

2

4.5

0

0

45

Моделиране и приложение на микро електромеханични системи (МЕМС)

още

и

2

5

30

0

30

Съвременни ЕМ материали и електронни устройства

още

и

1

4

30

15

0

Моделиране на атоми, молекули и кластери

още

и

2

5

30

30

0

Избираем курс от друга магистърска програма

още

и

2

5

 

 

 

Избираем курс от друга магистърска програма

още

и

2

5

 

 

 

Aналитични методи за изследване на материали и структури в микроелектрониката

още

и

3

5

45

0

15

Микромеханични пиезоелектрични комуникационни и сензорни системи

още

и

3

3

20

10

0

Микрофлуидика

още

и

3

4

30

15

0

Започване и управление на високо научен бизнес

още

ф

3

 

30

30

 

 

За допълнителна информация, включително пълните програми и конспектите моля свържете се с доц. Цветан Велинов или ни пишете на: tvel@phys.uni-sofia.bg