Магистърска програма по твърдотелни нанотехнологии

Софийски университет "Св. Климент Охридски",
Катедра физика на твърдото тяло

       През 2013/14 учебна година Софиийският университет разкри нова магистърска програма по Твърдотелни нанотехнологии .
      Програмата е предназначена за студенти, завършили бакалавърска степен в едно от следните професионални направления: физика, химия, биология и инженерни науки . Целта на програмата е да даде на студентите знания и умения в една бързоразвиваща се интердисциплинарна област на върхови технологии с приложения в материалознанието, зелените технологии, биомедицината и информатиката.
       Програмата е насочена основно към дизайн, синтез, изследване и обработка на материали и структури с типични размери около и под 100 нм за изследователски, инженерни и приложни цели, като тя включва и изучаването на електричните, електромеханични, магнитни и оптични устройства, които се използват в тези приложения. Различните знания, с които студентите идват в програмата не се разглеждат като недостатък, а, напротив – като предимство , което позволява взаимен обмен на знания и идеи. С помощта на насочени курсове студентите с бакалавърска степен от различните професионални направления получават необходимите основи за успешното завършване на програмата. Преподавателите също са с квалификация в различни области на знанието – физици, химици, инженери, което още веднъж подчертава мултидисциплинарния характер на програмата.
       Обучението обхваща курсове на различно ниво и с различна насоченост. През първия семестър студентите взимат курсове, в области, в които не са достатъчно подготвени, както и някои основни курсове. През следващите семестри, наред с избираемите се предлагат и много избираемите курсове, които допълнително да профилират студентите в желаната от тях насока.
       Задължителните курсове обхващат: теория на полупроводниците и основните полупроводникови наноструктури – квантови ями, квантови жички, свърхрешетки; основи на магнетизма и магнитни наноматериали с приложения в сензорите, биомедицината, информатиката и др; теория, приложения и получаване на дисперсни системи със систематично разглеждане на междумолекулни и междучастичкови взаимодействия; основи на взаимодействието на ускорени частици с твърди тела и приложението им за получаване на двумерни и тримерни микро и наноструктури; химични методи за получаване на наночастици и модифициране на повърхностите им; специални глави от математиката, обхващащи обикновени и частни диференциални уравнения като основа за описание на физичните, химичните и биологичните явления в нанонауката и нанотехнологиите; експериментални методи за изследване на нанообекти и наноструктури; моделиране на микроелектромеханични системи (МЕМС), получаване и изследване на хибридни материали.
       Студентите могат да избират и между широк набор от избираеми курсове: квантова механика като теоретична основа на нанотехнологиите, плазмоника, изследваща взаимодействието на светлината с метали и метал-диелектрични структури на разстояния, сравними и по-малки от дължината на вълната; колоидна химия и химия на повърхността; оптични, акустични и полупроводникови сензори, планарни технологии в микроелектрониката, моделиране на атоми, молекули и кластери и др.
       Обучението се извършва в тясна връзка и със съдействието на високотехнологични фирми . Техни представители участват в съвета на преподавателите към програмата. От техен представител се чете факултативен курс по управление на високотехнологични фирми. Предвиждат се и част от упражненията да се правят в такива фирми. Програмата завършва с дипломна работа , която по същество представлява проект с научна или практическа насоченост .
       По време на следването студентите ще се обучават и работят на уникална за България апаратура , включваща: апаратура за нанасяне на метални, диелектрични и полимерни слоеве посредством изпарение, разпрашване и центрофугиране (spin coatings); електронни и оптични микроскопи, в това число плазмонен микроскоп, микроскоп на пълно вътрешно отражение, фазов микроскоп; електронно лъчева литография; установка за направа на тримерни наноструктури, включваща система с фокусиран йонен лъч и израстване на нано и микрообекти чрез контролирани химични реакции; установка за микро раманови изследвания; установки за плазмонни и акустични биосензори; установки за изследване на фотоелектрични и фотооптични явления в полупроводници и полупроводникови нанообекти; гониометрична система за измерване на динамично светоразсейване; система за измерване на размерите z-потенциала и молекулното тегло на малки частици и много други.
За допълнителна информация търсете доц. дфн Цветан Велинов, СУ, Физически факултет сграда Б, стая Б346 тел. 028161727, email: tvel@phys.uni-sofia.bg

Снимки, получени при наши изследвания

Поддържка на сайта