Магистърска програма по твърдотелни нанотехнологии

Софийски университет "Св. Климент Охридски",
Катедра физика на твърдото тяло
Ръководител на магистърската програма
доц. дфн Цветан Велинов
СУ Физически факултет сграда Б стая 346
София, бул Джеймс Баучър N 5
тел: 02 8161 727
e-mail: tvel@phys.uni-sofia.bg
Ръководител на катедра Физика на твърдото тяло и микроелктроника
Проф. дфн Евгения Вълчева
СУ Физически факултет сграда Б209; Б213
София, бул Джеймс Баучър N 5
тел: телефон: 02 8161 898; 02 8161 843
e-mail: epv@phys.uni-sofia.bg


Страница на Катедрата по твърдо тяло и микроелектроника

Страница на Физически факултет

Страница на Софийския университет


Снимки, получени при наши изследвания

Поддържка на сайта